Medycyna pracy

MEDYCYNA PRACY

Medycyna pracy

Wykonanie badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy to obowiązek każdego z pracowników. Wyłącznie na podstawie zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zadań na określonym stanowisku taka osoba może podjąć zatrudnienie.

Medycyna pracy wyróżnia:

  • wstępne badania profilaktyczne,
  • okresowe badania profilaktyczne,
  • kontrolne badania profilaktyczne.

Koszty badań profilaktycznych medycyny za każdym razem ponosi pracodawca.

Wszystkie badania medycyny pracy wykonacie w naszej Przychodni – Zdrowy Miś Grójec.

Badanie wstępne

Badania wstępne z zakresu medycyny pracy muszą zostać wykonywane w przypadku podejmowania nowego zatrudnienia, zmiany dotychczasowego stanowiska lub zmiany warunków na dotychczas zajmowanym stanowisku.

Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:

  • osoby przyjmowane do pracy na podstawie stosunku pracy,
  • pracownicy młodociani przenoszeni na stanowiska pracy,
  • inni pracownicy przenoszeni na stanowiska, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Lekarz medycyny pracy w zależności od charakteru stanowiska określa zakres badań lub konsultacji potrzebnych do wydania orzeczenia. 

Medycyna Pracy Józefów Zdrowy Miś – zapraszamy do zapisu na badania!

Badanie okresowe

Badania okresowe z zakresu medyny pracy zobowiązani są wykonywać:

  • pracownicy po upływie terminu ważności badań wstępnych,
  • pracownicy, których poprzednie badania okresowe straciły ważność.

Uzyskanie nowego zaświadczenia o braku przeciwskazań do pracy na danym stanowisku jest obowiązkowe i regulowane przez prawo.

Częstotliwość wykonywania badań okresowych zależy od rodzaju stanowiska oraz tego, na jakie szkodliwe czynniki pracownik jest narażony podczas wykonywania obowiązków zawodowych.

Medycyna Pracy badania okresowe Józefów – zapraszamy do Przychodni Zdrowy Miś.

Badania kontrolne

Do wykonania badań kontrolnych z zakresu medycyny pracy zobowiązani są wszyscy pracownicy, których nieobecność w pracy spowodowana chorobą wynosiła więcej niż 30 dni.

Przywrócenie do obowiązków zawodowych może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pozytywnego zaświadczenia od lekarza medyny pracy.

Zakres badań bądź zakres konsultacji potrzebnych do wydania orzeczenia określa lekarz medycyny pracy w zależności od charakteru stanowiska, uwzględniając możliwość narażenia na czynniki szkodliwe wymienione przez pracodawcę w skierowaniu.

Lekarz medycyny pracy Józefów – zapraszamy na badania kontrolne.